فیش واریزی خیریه باغچه بان به مدیر ...
امروز چهارشنبه 1 اسفند ماه 97 فیش واریزی مربوط به خیریه دانش آموزان به مبلغ 60400000 ریال به نفع مدرسه باغچه بان به همراه نامه دانش آموزان و cd کلیپ ...
ادامه مطلب...
خیریه دانش آموزان پایه ی ششم
در راستای اهداف مدرسه بهره ور این بار روز چهارشنبه 97/11/17 با دست های کوچک خود ، مرهمی ساختیم بر درد هم نوعان مان و خداوند نیکو کاران رادوست ...
ادامه مطلب...
طراحی اتاق فرار با موضوع پیروزی انقلاب ...
Image result for ‫دهه فجر‬‎
در راستای جشن های پیروزی انقلاب و آشنای با فضای اختناق و مجاهدت های افراد انقلابی گروهی از دانش آموزان پایه ی ششم اتاق فرار را طراحی کردند . معلمی ...
ادامه مطلب...
آموزش اطفاء حریق به همکاران دبستان دوره ...
روز چها رشنبه 97/11/10  نیروهای آتش نشانی  جهت آموزش اطفا ء حریق به همکاران اجرایی ، آموزشی و مهمانداران دبستان دوره 1 و 2 و پیش دبستان در ...
ادامه مطلب...
اردو بازدید ازمدرسه باغچه بان (پایه ی ...
دانش آموزان پایه ی چهارم در راستای مطالب درس فارسی خود از مدرسه باغچه بان بازدید کردند.
ادامه مطلب...
برنامه غذایی بهمن ماه 97

شروع آزمون های میان نوبت اول شنبه 26 آبان ماه 

ارائه گزارش تحصیلی میان نوبت اول به اولیا دوشنبه 12 آدر ماه 

شروع آزمون های نوبت اول شنبه 22 دی ماه 

ارائه گزارش تحصیلی نوبت اول به اولیا چهارشنبه 10 بهمن ماه